ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden – Algemene voorwaarden Lew interieur te Utrecht

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

  • Lew interieur: Gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68438214, gevestigd aan Dr. H. Th. s’Jacoblaan 71, 3571 BL Utrecht.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Lew interieur een overeenkomst sluit.
  • Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Lew interieur te Utrecht.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Lew interieur.De toepasselijkheid van eventuele inkoop-of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Lew interieur en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

2.1. Lew interieur draagt zorg voor de uitvoering van de opdracht conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Lew interieur opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.
3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Lew interieur een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

4.1 De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uit- oefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveel- voudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en inclusief B.T.W.
5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Lew interieur te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

Artikel 6 Betaling

6.1. Binnen 14 dagen na factuurdatum dient het overeengekomen bedrag vermeld op de factuur op de rekening van Lew interieur zijn bijgeschreven. Wanneer de opdracht van langere duur is, langer dan 4 (vier) weken, wordt er een bedrag afgesproken wat maandelijks overgemaakt dient te worden. Wanneer de kosten over aan te schaffen meubels, materialen en accessoires gaat wordt er met de opdrachtgever afgesproken hoe deze afrekening gaat geschieden.
6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor reke- ning van de opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Lew interieur kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde infor- matie en documenten. Lew interieur is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprake- lijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Lew interieur geleverde dienst(en).
7.2. Lew interieur is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde infor- matie en documenten en biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lew interieur aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Lew interieur worden ver- strekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Lew interieur niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Lew interieur zijn verstrekt, heeft Lew interieur het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7.4. Lew interieur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Lew interieur. is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Lew interieur kenbaar behoorde te zijn.
7.5. Lew interieur is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.6. Indien Lew interieur desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid be- perkttottenhoogstedefactuurwaardevan (hetgedeeltevan)deopdrachtovereenkomstwaaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.7. Alle aanspraken jegens Lew interieur die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Lew interieur zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 8 Overmacht

8.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Lew interieur ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Lew interieur geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Lew interieur kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indie- nen van een klacht komt te vervallen.
9.2. Indien een klacht gegrond is, zal Lew interieur de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Lew interieur worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. Lew interieur zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 10 Diversen

10.1. Lew interieur is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.
10.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillis- sement verkeert, is Lew interieur gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
10.3. Lew interieur is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtge- ver de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Lew interieur tot medede- ling verplicht.
10.4 Lew interieur heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Lew interieur de opdracht heeft uitgevoerd.
10.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Lew interieur is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.
10.6 Lew interieur heeft het recht beeldmateriaal voortkomend uit de opdrachten rechtenvrij te ge- bruiken tenzij de opdrachtgever hier op voorhand bezwaar tegen maakt.

Artikel 11

11.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van op- drachtgever in de woning aanwezig zijn en door Lew interieur gebruikt kunnen worden.
11.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of ge- stolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

Algemene voorwaarden – Lew interieur v1. 18/04/2017